algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Artikel 1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Castel du Chocolat: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Castel du Chocolat / Castel du Chocolat gevestigd aan de Suffolkstraat 7 te Nederweert, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel over KvK-nummer 53330218; b. klant: ieder bedrijf die met Castel du Chocolat een overeenkomst aangaat, dan wel die een offerte/aanbieding van Castel du Chocolat heeft ontvangen of met wie Castel du Chocolat in enige rechtsbetrekking staat of voor wie Castel du Chocolat enige rechtshandeling verricht; c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Castel du Chocolat en de klant; d. product: het product dat door Castel du Chocolat wordt geleverd; e. website: de website www.Castel du Chocolat.nl en www.castelduchocolat.com , die door Castel du Chocolat wordt beheerd.
Artikel 2. Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten inzake het verrichten van leveringen door Castel du Chocolat aan de klant en voorts op alle (overige) rechtshandelingen tussen Castel du Chocolat en de klant, waaronder mede begrepen onderhandelings- en andere precontractuele situaties.
2.2. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover partijen die uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
2.3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
3.1. Elke offerte van Castel du Chocolat is vrijblijvend. Elke offerte, tenzij schriftelijk anders is vermeld, is gebaseerd op uitvoering in normale omstandigheden en op informatie, gegevens, bescheiden e.d. verstrekt door de klant. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Castel du Chocolat opgegeven eisen en specificaties en andere gegevens waarop Castel du Chocolat haar aanbieding baseert.
3.2. De door Castel du Chocolat aan de klant verstrekte offertes/aanbiedingen en overige bescheiden mogen zonder toestemming van Castel du Chocolat niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.
3.3. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.
3.4. Castel du Chocolat kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
3.6. Castel du Chocolat heeft te allen tijde het recht te bepalen, dat bepaalde producten slechts in bepaalde minimum hoeveelheden zullen worden geleverd.
Artikel 4. Afbeeldingen en overige gegevens
4.1. Alle afbeeldingen, afmetingen, kleuren, gewichten, etc. van de aangeboden producten opgenomen op de website, in offertes of brochures gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
Artikel 5. Totstandkoming van de overeenkomst
5.1. De overeenkomst komt tot stand nadat de klant: a. de gehele bestelprocedure via de website heeft doorlopen; of b. het aanbod van Castel du Chocolat persoonlijk, telefonisch of via e-mail heeft aanvaard.
Artikel 6. Annulering
6.1. Indien de klant de bestelling wenst te annuleren, dan dient hij zo spoedig mogelijk (maximaal 5 werkdagen) contact op te nemen met Castel du Chocolat. Castel du Chocolat zal dan aan de klant laten weten of het nog mogelijk is de bestelling te annuleren en welke eventuele kosten aan de annulering zijn verbonden. Indien de mogelijkheid bestaat om de bestelling te annuleren en de klant akkoord gaat met de hoogte van de annuleringskosten, dan wordt de bestelling door Castel du Chocolat geannuleerd. De annuleringskosten worden middels een factuur aan de klant in rekening gebracht.
Artikel 7. Prijzen en prijswijziging
7.1. Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw.
7.2. De genoemde prijzen zijn inclusief de kosten van de verpakkingen van de producten.
7.3. Opgegeven prijzen zijn exclusief transportkosten, tenzij anders is vermeld. De transportkosten worden apart aan de klant kenbaar gemaakt.
7.4. De bij de aanbieding opgegeven prijs of prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende kostenbepalende factoren. Indien zich tussen het moment van de totstandkoming van de overeenkomst en de aflevering wijzigingen voordoen in de hiervoor bedoelde kostenfactoren, zoals wijzigingen in inkoop-, transport- en opslagprijzen, verpakkingskosten, lonen, invoerrechten e.d., is Castel du Chocolat gerechtigd tot herziening van de oorspronkelijke prijs.
Artikel 8. Levering
8.1. De klant is verplicht de geleverde producten in ontvangst te nemen. Blijft de klant hiermede in gebreke, dan worden de producten voor rekening en risico van de klant opgeslagen.
8.2. De wijze van transport, verpakking en dergelijke wordt door Castel du Chocolat bepaald.
8.3. De producten worden door Castel du Chocolat getransporteerd naar het door de klant opgegeven adres.
8.4. Het risico van verlies of beschadiging van producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden worden gebracht.
Artikel 9. Leveringstermijn
9.1. Alle door Castel du Chocolat genoemde leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Castel du Chocolat bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Vermelde leveringstermijnen zijn niet als een fatale termijn te beschouwen.
9.2. In het geval dat een vermelde leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van Castel du Chocolat ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 20 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
9.3. Overschrijding van de opgegeven leveringstermijn geeft in geen geval recht op schadevergoeding.
Artikel 10. Hoeveelheden/afwijkingen
10.1. Kleine afwijkingen op het bestelde gewicht zijn toegestaan en worden op het afleveringsdocument vermeld.
10.2. Indien de klant zijn bezwaar tegen de afgeleverde hoeveelheid niet binnen 3 werkdagen na de levering aan Castel du Chocolat kenbaar heeft gemaakt, wordt de op het afleveringsdocument vermelde hoeveelheid geacht het geleverde juist weer te geven.
Artikel 11. Wijziging van de overeenkomst
11.1. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan kan dat financiële of andere consequenties hebben. Castel du Chocolat zal de klant hierover (indien mogelijk van tevoren) inlichten.
Artikel 12. Uitvoering van de overeenkomst
12.1. Castel du Chocolat zal zich inspannen om de overeenkomst op een zorgvuldige wijze uit te voeren, in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap.
12.2. Castel du Chocolat heeft het recht, zonder kennisgeving aan de klant, de overeenkomst of een deel daarvan door derden te laten uitvoeren.
Artikel 13. Verplichtingen van de klant
13.1. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Castel du Chocolat aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Castel du Chocolat ter beschikking worden gesteld.
13.2. De klant vrijwaart Castel du Chocolat voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.
13.3. Voor het in acht nemen van alle wettelijke en anderszins geldende voorschriften die van toepassing zijn in verband met het onder zich hebben, bewaren, vervoeren, gebruiken en verwerken, op welke wijze dan ook, van de geleverde producten, is alleen de klant verantwoordelijk.
Artikel 14. Betaling
14.1. De klant dient de van Castel du Chocolat ontvangen facturen te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.
14.2. Castel du Chocolat kan verlangen dat de klant het factuurbedrag vooruit betaalt. Indien de klant het vooruit gefactureerde bedrag niet tijdig betaalt, dan heeft Castel du Chocolat het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat het volledige openstaande bedrag betaald is. Castel du Chocolat is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die de klant lijdt door de opschorting.
14.3. Betaling dient te geschieden op de door Castel du Chocolat aangegeven wijze, zoals contant, door overmaking van het factuurbedrag op het door Castel du Chocolat bekend gemaakt bankrekeningnummer of middels automatische incasso.
14.4. Indien de klant in gebreke blijft in de betaling binnen de gestelde betalingstermijn of indien de automatische incasso niet kan worden uitgevoerd of wordt gestorneerd, dan is de klant, na door Castel du Chocolat ten minste eenmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is de klant, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling een contractuele rente van 1% per maand verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150 ,-.
14.5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Castel du Chocolat op de klant onmiddellijk opeisbaar.
14.6. Iedere betaling door de klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom.
Artikel 15. Eigendomsvoorbehoud
15.1. Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van Castel du Chocolat, totdat alle vorderingen die Castel du Chocolat op de klant heeft of zal verkrijgen, volledig zijn betaald.
15.2. Zolang de eigendom van de producten niet op de klant is overgegaan, mag de klant de producten niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen. Het is de klant enkel toegestaan de producten in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening door te verkopen.
15.3. De klant is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Castel du Chocolat te bewaren.
15.4. Castel du Chocolat is gerechtigd de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de klant aanwezig zijn terug te nemen indien de klant in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De klant zal Castel du Chocolat te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de producten en/of ter uitoefening van de rechten van Castel du Chocolat.
Artikel 16. Inlichtingen en adviezen
16.1. Inlichtingen over verwerkings- en toepassingsmogelijkheden van de producten van Castel du Chocolat, adviezen, richtlijnen, aanwijzingen en verdere gegevens worden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk of via de e-mail anders overeengekomen, steeds naar beste weten en/of inzicht, doch geheel vrijblijvend verstrekt. Door de klant kunnen daaraan geen rechten worden ontleend en Castel du Chocolat kan voor eventuele schade daaruit direct dan wel indirect voortvloeiende niet aansprakelijk worden gehouden.
Artikel 17. Aansprakelijkheid en verjaring
17.1. Castel du Chocolat kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 20 van deze algemene voorwaarden;
b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
17.2. Castel du Chocolat is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.
17.3. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft. Castel du Chocolat is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.
17.4. Castel du Chocolat is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Castel du Chocolat is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
17.5. Castel du Chocolat is niet aansprakelijk voor schade die de klant lijdt doordat de klant de producten niet op de juiste wijze opslaat, bewaart, verwerkt, verpakt of vervoert, waardoor de producten kunnen bederven of andere schade aan de producten kan ontstaan.
17.6. Castel du Chocolat aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien een geleverd product wordt geconsumeerd na de vermelde houdbaarheidsdatum.
17.7. De klant dient ervoor in te staan dat producten na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum niet meer worden be- of verwerkt. De klant vrijwaart Castel du Chocolat uitdrukkelijk ter zake van aanspraken van derden uit hoofde van schade die het gevolg is van consumeren van de producten indien deze door de klant na de uiterste houdbaarheidsdatum zijn be- of verwerkt.
17.8. Indien een product waarvan de verpakking bij het transport beschadigd is en een dergelijke beschadiging tot gevolg kan hebben dat het product bedorven is, dan dient de klant dit product niet door te leveren of te be- of verwerken. Castel du Chocolat kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het niet nakomen door de klant van deze bepaling.
17.9. Castel du Chocolat is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met het door Castel du Chocolat geleverde, door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing.
17.10. De klant vrijwaart Castel du Chocolat voor eventuele aanspraken van derden die op enigerlei wijze voortvloeien of verband houden met de overeenkomst
17.11. Castel du Chocolat is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van gevolgschade. Als gevolgschade wordt in ieder geval aangemerkt gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, productieschade, bedrijfsschade, stagnatieschade en indirecte schade en immateriële schade.
17.12. Indien Castel du Chocolat ten aanzien van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen dan wel op grond van een onrechtmatige daad aansprakelijkheid mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Castel du Chocolat beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Castel du Chocolat gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Castel du Chocolat beperkt tot het factuurbedrag althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
17.13. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Castel du Chocolat of haar ondergeschikten.
17.14. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welke hoofde ook jegens Castel du Chocolat vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens Castel du Chocolat kan aanwenden.
Artikel 18. Reclames
18.1. De klant is verplicht de geleverde producten en de verpakking terstond bij aflevering te controleren. De klant dient in het bijzonder na te gaan: a. of de juiste producten zijn geleverd; b. of de producten voldoen aan de kwaliteitseisen en temperatuur en hygiënenormen of aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik.
18.2. Tekortkomingen en/of beschadigingen en/of gebreken dienen binnen 3 werkdagen aan Castel du Chocolat bekend te worden gemaakt. Reclames die te laat worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.
18.3. De klant is verplicht Castel du Chocolat de mogelijkheid te geven om de reclames te controleren. Het feit dat Castel du Chocolat overgaat tot het onderzoeken van een reclame, impliceert niet dat Castel du Chocolat enige aansprakelijkheid erkent.
18.4. Indien een product een gebrek vertoont, dan zal Castel du Chocolat naar haar keuze een vervangend product leveren of de prijs voor het betreffende product crediteren.
18.5. Een gebrek aan een product geeft de klant niet het recht de gehele bestelling, waarvan het product deel uitmaakt, te weigeren.
18.6. Reclames schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
18.7. In de handel gebruikelijke afwijkingen in kleur, kwaliteit, vorm, gewicht e.d. en schade aan de geleverde producten die zijn ontstaan doordat de klant in strijd met de behandelingsvoorschriften heeft gehandeld, komen niet voor reclame in aanmerking.
18.8. Het recht om te reclameren vervalt indien de klant de geleverde producten heeft bewerkt, verwerkt of aan derden heeft door geleverd.
Artikel 19. Ontbinding en opschorting
19.1. Indien er beslag wordt gelegd op zaken van de klant, de klant surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verliest, of ingeval van stillegging of liquidatie van het bedrijf van de klant, heeft Castel du Chocolat het recht (verdere) uitvoering van alle met de klant gesloten overeenkomst(en) op te schorten, dan wel deze overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Castel du Chocolat op schadevergoeding.
19.2. Indien de klant een van zijn verplichtingen jegens Castel du Chocolat niet nakomt of Castel du Chocolat vreest dat de klant zijn verplichtingen niet zal nakomen en de klant is niet in staat om op eerste verzoek van Castel du Chocolat adequate zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen te stellen, dan heeft Castel du Chocolat het recht de overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Castel du Chocolat op schadevergoeding.
19.3. Als gevolg van de uitvoering van de leden 1 en/of 2 is Castel du Chocolat niet tot enige schadevergoeding gehouden.
19.4. Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in lid 1 en/of 2 zijn alle vorderingen van Castel du Chocolat op de klant onmiddellijk en geheel opeisbaar.
Artikel 20. Overmacht
20.1. Castel du Chocolat is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van Castel du Chocolat liggen, dan wel niet aan haar doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer, zoals extreme weersomstandigheden; gehele of gedeeltelijke werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren, zowel hier te lande als in landen van herkomst van de producten; verlies of beschadigingen van producten bij het transporteren daarvan; het niet of niet tijdig leveren aan Castel du Chocolat door haar leveranciers; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Castel du Chocolat of van haar leverancier; het verbranden van middelen van vervoer van Castel du Chocolat of van de door haar ingeschakelde koerier het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; het opleggen van heffingen, of het nemen door de overheid van andere maatregelen, wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengende.
20.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van Castel du Chocolat ten gevolge waarvan Castel du Chocolat haar verplichtingen niet of niet tijdig of niet volledig kan nakomen.
20.3. Indien er sprake is van overmacht, dan zal Castel du Chocolat niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan en zal zij tevens vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot levering. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van levering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, te leveren, zullen zowel Castel du Chocolat als de klant gehouden zijn om die te benutten.
Artikel 21. Geheimhouding
21.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
Artikel 22. Intellectuele eigendomsrechten
22.1. De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Castel du Chocolat geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
22.2. Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Castel du Chocolat mag de klant geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de website heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.
Artikel 23. Beveiliging en internet
23.1. Castel du Chocolat zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico’s van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant via de website ingevoerde gegevens.
Artikel 24. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
24.1. Elke overeenkomst tussen Castel du Chocolat en de klant wordt uitsluitend beheerst door het Nederlands recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
24.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Castel du Chocolat worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Castel du Chocolat gevestigd is.