Algemene voorwaarden B2B

1. Toepassingsgebied voorwaarden

1.1. “CASTEL DU CHOCOLAT BV” met zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Rijksweg 403, België, BTW BE-0768626119 (hierna genoemd “CASTEL DU CHOCOLAT”) is een producent en handelaar van chocoladeartikelen (hierna de “Producten”) en houdt eraan om te verkopen aan professionele klanten.

1.2. Alle commerciële relaties tussen CASTEL DU CHOCOLAT en de klant, worden beheerst door (in hiërarchisch dalende volgorde):

(i) de schriftelijke orderbevestiging uitgaande van CASTEL DU CHOCOLAT; (ii) deze algemene voorwaarden (hierna “Voorwaarde(n)”); (iii) het Belgisch recht.

1.3. Door het plaatsen van een order, ondertekening van de Voorwaarden of aanvaarden van levering van Producten in de winkel middels het ondertekenen van een afleverbon, erkent de klant kennis genomen te hebben van deze Voorwaarden en deze te aanvaarden. De Voorwaarden hebben steeds voorrang op die van de klant, zelfs indien laatstgenoemde bepalen dat zij als enige gelden.

1.4. Het (herhaaldelijk) niet-toepassen van enig recht door CASTEL DU CHOCOLAT, kan slechts worden beschouwd als het dulden van een bepaalde toestand en leidt niet tot afstand van dat bepaalde recht.

1.5. De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze Voorwaarden, doet geen afbreuk aan de geldigheid of toepasselijkheid van de andere clausules, en/of de rest van de bepaling in kwestie. In geval van nietigheid zullen CASTEL DU CHOCOLAT en de klant onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de geest van deze Voorwaarden. Komen CASTEL DU CHOCOLAT en de klant niet tot een akkoord, dan kan de bevoegde rechter de nietige bepaling matigen tot wat (wettelijk) is toegelaten.

2. Catalogi, nieuwsbrieven, publicitaire aankondigingen

Catalogi, brochures, nieuwsbrieven, folders en andere publicitaire aankondigingen, alsook alle vermeldingen op de website (https://www.castelduchocolat.com) zijn geheel vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een order door de klant. De vermelde prijs, beschrijving, eigenschappen en afbeeldingen van de Producten zijn louter indicatief en niet bindend voor CASTEL DU CHOCOLAT.

3. Totstandkoming aankoop

3.1. Een bestelling – door de klant via mail of per telefoon – wordt geacht aanvaard te zijn door CASTEL DU CHOCOLAT bij:

– Het uitblijven van een weigering door laatstgenoemde binnen de 12 uur volgend op de ontvangst van de bestelling, op voorwaarde dat de bestelling ontvangen wordt binnen de kantooruren van een werkdag (i.e. van maandag tot vrijdag van 9-17u, feestdagen uitgesloten), daarbij in acht nemende dat de 12 uur-termijn enkel loopt tijdens de kantooruren op werkdagen.

3.2. Te allen tijde behoudt CASTEL DU CHOCOLAT zich het recht voor om bijkomende informatie op te vragen aangaande de klant, diens vennootschap, activiteiten of kredietwaardigheid, alvorens over te gaan tot aanvaarding van de bestelling. Bij gebreke aan medewerking hiervan door de klant, zal de bestelling worden geweigerd.

4. Annulering

4.1. Een aanvaarde bestelling kan door de klant slechts (geheel of gedeeltelijk) geannuleerd worden tot maximum 24 uur voor het geplande leveringstijdstip (cfr. artikel 7.1). Een annulatie door de klant dient steeds op schriftelijke of elektronische wijze te gebeuren.

4.2. CASTEL DU CHOCOLAT heeft tevens het recht om de aankoop van de Producten te annuleren, wanneer zij hiertoe redenen ziet (bv.: in het geval een bestelling is gebaseerd op foutieve informatie van de klant of wanneer CASTEL DU CHOCOLAT vermoedt dat de klant op haar beroep doet omwille van redenen die niet als objectief redelijk en aanvaardbaar kunnen worden beschouwd). Dergelijke annulatie zal geen aanleiding geven tot enige boete of schadevergoeding in hoofde van CASTEL DU CHOCOLAT.

5. Prijs

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en exclusief BTW, andere taksen, verpakkings-, verzekerings- en administratiekosten, leverings- en vervoerskosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

6. Voorschot:

6.1. Wanneer zij hiertoe redenen ziet, behoudt CASTEL DU CHOCOLAT zich het recht voor aan de klant integrale voorafbetaling te vragen alvorens over te gaan tot levering van de bestelling.

6.2. De niet-tijdige betaling van de prijs of het voorschot leidt automatisch tot opschorting van de leveringsstermijn.

6.3. Ingeval van niet-correcte of niet-tijdige betaling van het voorschot of de voorafbetaling, kan CASTEL DU CHOCOLAT de gehele of een gedeelte van de bestelling als geannuleerd beschouwen, in welk geval de gevolgen van artikel 4.2 toepassing vinden.

7. Termijnen van levering

7.1. Behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen, streeft CASTEL DU CHOCOLAT te allen tijde een leveringstermijn na van 48 uur volgend op de aanvaarding van de bestelling. Desalniettemin aanvaardt de klant dat deze termijn steeds bij benadering is.

7.2. Het overschrijden van voormelde termijn kan aldus ook geen aanleiding geven tot boete, schadevergoeding en/of indeplaatsstelling ten laste van CASTEL DU CHOCOLAT. Evenmin kan dit leiden tot een annulatie van de bestelling ten laste van CASTEL DU CHOCOLAT. Evenzeer rechtvaardigt dit in geen geval de niet-betaling of laattijdige betaling door de klant.

7.3. De voorziene leveringstermijnen vervallen automatisch, in geval: A) CASTEL DU CHOCOLAT niet tijdig beschikt over alle noodzakelijke gegevens, specificaties en instructies van de klant; B) Van toepassing van artikel 6.2 C); Van wijzigingen in de bestelling; D) Van overmacht en/of hardship, zoals omschreven in artikel 15; E) Producten die out of stock zijn of niet meer gevoerd worden.

8. Wijze van levering

8.1. Tenzij wanneer uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden de Producten DELIVERED AT PLACE (Incoterms 2010) geleverd op het door de klant opgegeven leveringsadres. De overdracht van risico voor beschadigingen, vernielingen en verdwijningen met betrekking tot de Producten gaat bijgevolg over op het ogenblik van de effectieve levering. De transporteur zal de Producten in de mate van het mogelijke afleveren op de aangewezen plaats door de klant, rekening houdende met de door hem beschikbare tijd op basis van zijn rittenschema.

8.2. CASTEL DU CHOCOLAT heeft het recht de bestelling in verschillende delen aan de klant te leveren.

8.3. De manier waarop het transport plaatsvindt en op wie zij hiervoor beroep doet, wordt door CASTEL DU CHOCOLAT zelf bepaald.

8.4. De klant dient het nodige te doen om de plaats van de levering toegankelijk te maken zodat er zich geen omstandigheden kunnen voordoen die een correcte levering bemoeilijken en/of verstoren.

8.5. Bij levering van de Producten wordt de leveringsbon aan de klant over gemaakt. De factuur volgt per mail.

9. Zichtbare/verborgen gebreken en klachten

9.1. CASTEL DU CHOCOLAT garandeert de kwaliteit en de versheid van haar Producten tijdens de op de Producten aangeduide verbruiksperiode, op voorwaarde dat de klant de Producten in adequate omstandigheden, juiste temperatuur en in hun oorspronkelijke verpakking (ongeopend) bewaart.

9.2. De klant moet onmiddellijk na levering van de Producten een eerste verificatie uitvoeren, die onder meer betrekking heeft op: (louter exemplatieve opsomming) hoeveelheid en gewicht, conformiteit van de levering, zichtbare gebreken, juiste locatie(s), etc. De klant dient direct verifieerbare afwijkingen, op straffe van verval, binnen de 48 uur na levering schriftelijk aan CASTEL DU CHOCOLAT te melden.

9.3. De klant dient enig verborgen gebrek binnen de maand vanaf datum van levering van de Producten (leveringsbon), maar in ieder geval 48 uur na ontdekking ervan, schriftelijk aan CASTEL DU CHOCOLAT mee te delen, per e-mail: info@castelduchocolat.com

9.4. Indien geen klachten worden meegedeeld binnen deze termijnen, wordt de klant geacht de levering te hebben goedgekeurd en aanvaard.

9.5. Na het constateren van enig gebrek is de klant verplicht om het gebruik van het desbetreffende Product onmiddellijk te staken en voorts al het redelijke te doen (of laten doen) ter voorkoming van (verdere) schade en correcte bewaring van de Producten op straffe van onontvankelijkheid van de klacht.

9.6. In geen geval is de klant toegelaten de Producten op grond van artikel 9 terug te bezorgen, zonder het voorafgaandelijk akkoord van CASTEL DU CHOCOLAT. Laatstgenoemde behoudt zich het recht voor om samen met de klant, ter plaatse de gebreken te gaan vaststellen en de oorzaak ervan na te gaan. CASTEL DU CHOCOLAT is in geen geval verantwoordelijk voor het verlies van of schade aan teruggezonden Producten, tot wanneer deze door CASTEL DU CHOCOLAT in haar magazijnen werden aanvaard.

9.7. Elke aanspraak op vrijwaring vervalt bij verwerking, verbruik of doorverkoop door de klant of door derden of ingeval van niet-correcte bewaring/opslag van de Producten of schade veroorzaakt door overmacht/hardship.

9.8. De waarborgen die CASTEL DU CHOCOLAT aan de klant aanbiedt blijven naar eigen keuze en inzicht van CASTEL DU CHOCOLAT beperkt tot (geheel of gedeeltelijke): (i) vervanging (ii)

terugname van de betreffende Producten, met creditering aan de klant.

9.9. Onverminderd het voorgaande, is de klant in elk geval gehouden tot vergoeding van de kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten.

10. Betaling

10.1. Wanneer de door CASTEL DU CHOCOLAT geleverde hoeveelheid Producten afwijkt in min van de bestelde hoeveelheid, verbindt CASTEL DU CHOCOLAT zich er toe om enkel de werkelijke geleverde Producten in rekening te brengen van de klant.

10.2. Tenzij wanneer hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken, kan resp. dient:

– Een nieuwe klant die voor het eerst een bestelling plaatst bij CASTEL DU CHOCOLAT ertoe gehouden zijn om zijn bestelling contant te betalen op het moment van de levering;

– De klant zijn factuur integraal te betalen via overschrijving binnen de 14 kalenderdagen volgende op factuurdatum en zonder korting op factuurdatum.

10.3. Facturen kunnen enkel geldig schriftelijk worden geprotesteerd bij aangetekende brief binnen de 7 dagen volgend op de factuurdatum en met vermelding van factuurdatum, factuurnummer en een gedetailleerde motivering. Dergelijk protest ontheft de klant in geen geval van zijn betalingsverplichtingen.

10.4. De onvoorwaardelijke betaling van een deel van het factuurbedrag, geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de factuur.

11. Gevolgen van niet- of niet-tijdige betaling

11.1. Voor elke factuur die geheel of gedeeltelijk niet betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling, een nalatigheidsinterest aangerekend van 1% per achterstallige maand, waarbij elke begonnen maand als volledig verlopen wordt beschouwd en bovendien wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met alle inningskosten van CASTEL DU CHOCOLAT verbonden aan de invordering van de schuld, alsook met 15 % van het factuurbedrag, met een minimum van 200 euro (excl. BTW), ten titel van forfaitaire schadevergoeding, onverminderd het recht van CASTEL DU CHOCOLAT op vergoeding van hogere bewezen schade.

11.2. Ingeval van niet- of niet-tijdige betaling, behoudt CASTEL DU CHOCOLAT zich te allen tijde het recht voor om elke verdere levering onmiddellijk stop te zetten en om zonder enige ingebrekestelling andere bestellingen als geannuleerd te beschouwen in welk geval de forfaitaire schadevergoeding zoals voorzien in artikel 4.2 is verschuldigd.

11.3. Tevens zal de niet-betaling van rechtswege leiden tot de opeisbaarheid van alle andere facturen, zelfs deze die nog niet vervallen zijn en zullen alle toegestane betalingsvoorwaarden evenmin onmiddellijk vervallen.

Hetzelfde geldt ingeval van een dreigend faillissement, gerechtelijke of minnelijke ontbinding van de klant, staking van betaling, alsook elk ander feit wijzend op de insolvabiliteit van de klant van rechtswege de opeisbaarheid mee.

11.4. Onverminderd hetgeen bepaald in artikel 11, houdt CASTEL DU CHOCOLAT er steeds aan om in eerste instantie samen met de klant tot een minnelijke oplossing te komen (door bv. het overeenkomen van een aflossingstabel op grond waarvan de klant de in zijn hoofde nog openstaande schulden dient af te lossen).

12. Elektronische facturatie

Door het plaatsen van een bestelling, verklaart de klant zich uitdrukkelijk akkoord met het gebruik van elektronische facturatie door CASTEL DU CHOCOLAT, behoudens schriftelijke afwijking tussen partijen.

13. Aansprakelijkheid

13.1. De aansprakelijkheid van CASTEL DU CHOCOLAT is beperkt tot de aansprakelijkheid die verplicht is opgelegd door de wet, en is in ieder geval gelimiteerd tot het respectievelijke factuurbedrag en de door CASTEL DU CHOCOLAT aangegane polis BA-uitbating. In geval van deelleveringen, wordt de aansprakelijkheid steeds beperkt tot hoogstens de prijs van de eerste deellevering.

13.2. Tevens is CASTEL DU CHOCOLAT in geen enkel geval gehouden tot het vergoeden van onrechtstreekse of gevolgschade (zoals, maar niet beperkt tot, inkomstenderving of schade aan derden, of enige vervolgschade door deze Producten veroorzaakt).

13.3. Het bestemmen van de Producten door de klant of een door hem aangeduide derde gebeurt onder de volledige verantwoordelijkheid en op risico van de klant. CASTEL DU CHOCOLAT kan in dit geval op geen enkele wijze worden aangesproken voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit deze bestemming.

13.4. De klant kan evenmin aanspraak maken op vrijwaring door CASTEL DU CHOCOLAT voor:

– Schade veroorzaakt door foutieve, onvolledige of laattijdige gegevens en instructies afkomstig van de klant;

– Schade ontstaan door de verkeerde en/of onzorgvuldige opslag/bewaring van de Producten door de klant, zoals, maar niet beperkt tot, stockage in vochtige of te warme omstandigheden of stockage in een plaats niet beschut tegen externe geuren;

– Het niet (langer) eetbaar/houdbaar zijn van de Producten wanneer dit is toe te schrijven aan het feit dat de Producten niet in hun oorspronkelijke verpakking zijn opgeslagen of bewaard;

– Schade toe te schrijven aan het verbruik van de Producten na de voorziene vervaldatum, alsook voor enige andere vorm van schade ontstaan door het in omloop brengen van de Producten nadat hun vervaldatum is verstreken;

– Schade of gebreken rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt door een daad van de klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door het niet-naleven van deze voorwaarden, een fout of nalatigheid;

– Schade die zich niet zou hebben voorgedaan indien de klant voldoende diligent zou hebben gehandeld om de schade te beperken;

– Schade ontstaan door beweerde laattijdige levering door CASTEL DU CHOCOLAT, inbegrepen bijkomende kosten die hieruit voor de klant zouden voortvloeien;

– Schade veroorzaakt door overmacht of hardship, overeenkomstig de bepalingen van artikel 15.

13.5. De klant erkent dat:

– CASTEL DU CHOCOLAT geen garantie biedt dat de Producten voldoen aan de regelgeving of vereisten die gelden in enig rechtsgebied, behalve de regelgeving of vereisten die gelden in België zoals deze geldt op het moment van levering van het Product aan de klant door CASTEL DU CHOCOLAT. CASTEL DU CHOCOLAT kan dan ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor latere wetswijzigingen van welke aard dan ook;

– CASTEL DU CHOCOLAT de vereiste toelating heeft verkregen van het Belgisch Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) aangaande de uitoefening van haar activiteiten.

13.6. De aansprakelijkheid van CASTEL DU CHOCOLAT kan enkel weerhouden worden door de rechtstreekse klant van CASTEL DU CHOCOLAT, niet door derden.

14. Eigendomsvoorbehoud

14.1. De Producten geleverd door CASTEL DU CHOCOLAT blijven eigendom van CASTEL DU CHOCOLAT tot volledige betaling van het verschuldigde bedrag (hoofdsom, interesten en kosten) door de klant.

14.2. Het is de klant verboden de geleverde Producten te verkopen, te verpanden aan een derde of er op enige wijze over te beschikken, zolang de prijs niet volledig is betaald.

14.3. In geval de klant de aan CASTEL DU CHOCOLAT toebehorende Producten herverkoopt, draagt hij alle schuldvorderingen die voortkomen uit deze herverkoop over aan CASTEL DU CHOCOLAT. De klant verbindt zich ertoe om CASTEL DU CHOCOLAT onmiddellijk via aangetekend schrijven te verwittigen van elk beslag dat door een derde op de geleverde Producten, die nog niet volledig zijn betaald, zou zijn gelegd.

15. Overmacht/hardship

15.1. CASTEL DU CHOCOLAT is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen die veroorzaakt is door overmacht of hardship. Worden conventioneel beschouwd als gevallen van overmacht of hardship: alle omstandigheden die op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die in hoofde van CASTEL DU CHOCOLAT de onmogelijkheid creëren om de overeenkomst uit te voeren of die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien is (zoals, doch niet beperkt tot oorlog, natuuromstandigheden, bederf van de Producten door onvoorziene en/of andere weerschade, brand, inbeslagname, vertragingen bij of faillissement van derde partijen waarop CASTEL DU CHOCOLAT beroep doet, personeelstekort, staking, bedrijfsorganisatorische omstandigheden).

15.2. Voormelde situaties geven CASTEL DU CHOCOLAT het recht de herziening en/of schorsing te vragen van de aankoop door een eenvoudige schriftelijke betekening aan de klant, zonder dat zij enige schadevergoeding verschuldigd is of kan zijn. Indien de situatie van overmacht en/of hardship langer dan 2 maanden aanhoudt, hebben partijen het recht de aankoop te beëindigen.

16. Netting

Overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden van 15 december 2004 compenseren en verrekenen CASTEL DU CHOCOLAT en de klant automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schulden opzichtens elkaar. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen CASTEL DU CHOCOLAT en de klant steeds maar de grootste schuldvordering per saldo na de voormelde automatische verrekening overblijft. Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde schuldvergelijking.

17. Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

17.1. Alle geschillen worden beslecht door de rechtbanken van het arrondissement waar CASTEL DU CHOCOLAT haar maatschappelijke zetel heeft, tenzij CASTEL DU CHOCOLAT hiervan uitdrukkelijk afwijkt.

17.2. Het Belgisch recht is van toepassing.

18. Taal

De oorspronkelijke taal van deze Voorwaarden is het Nederlands. Vertalingen of documenten opgesteld in een andere taal, vormen steeds louter een toegift naar de klant toe. In het geval van tegenstrijdigheden, zal de Nederlandse versie steeds prevaleren.